Contact us here

LINAK A/S – Végfelhasználói lincencszerződés

Bevezetés

A jelen Végfelhasználói lincencszerződés („EULA”) eltérő megegyezés hiányában valamennyi megállapodásra vonatkozik, amelyben az ügyfél („Ügyfél”) a LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Dánia, cégjegyzékszám (CVR):  66365328 („LINAK”) vagy más társult vállalkozás által fejlesztett vagy biztosított szoftvert használ. 
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az EULA szerződést. A jelen EULA szerződési feltételei szabályozzák a szoftver és valamennyi jövőbeni frissítés vagy kiegészítés Ügyfél általi használatát, kivéve, ha erről az adott időpontban eltérő írásbeli megállapítás vagy megegyezés született a LINAK és az Ügyfél között.

FONTOS! A JELEN EULA SZERZŐDÉSHEZ TARTOZÓ SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL AZ ITT LEÍRT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A NEVEZETT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL, AKKOR NE TÖLTSE LE ÉS NE TELEPÍTSE A SZOFTVERT, ILLETVE NE KÍVÁNJON HOZZÁFÉRNI VAGY NE KÍVÁNJA ANNAK BÁRMILYEN MÁSOLATÁT MEGŐRIZNI.

1.  A licenc kibocsátása

1.1. Az Ügyfél nem kizárólagos jogot szerez a LINAK által fejlesztett és biztosított LINAK szoftver („LINAK szoftver”) saját célokra történő belsős használatához az Ügyfél által vásárolt bútorokba épített LINAK vezérlődoboz egységekkel kapcsolatban.

1.2.     Az Ügyfél számára biztosítunk egy példányt a LINAK szoftver végrehajtható tárgykódjából.

1.3.     Kivéve, ha arra kifejezetten felhatalmazást kap, az Ügyfél részére nem engedélyezett:
      – magának a LINAK szoftvernek vagy annak dokumentációjának bármilyen esetleges harmadik fél részére történő forgalmazása, értékesítése vagy bérbeadása; vagy
      – a LINAK szoftverhez tartozó licenc továbbadása vagy arra vonatkozóan kiszervezés, bérlés vagy bármilyen más szolgáltatás biztosítása bármilyen harmadik fél számára.

1.4.     Kivéve, ha arra kifejezetten felhatalmazást kap, vagy az alkalmazandó jogban foglalt kötelező jogszabályi rendelkezések értelmében az számára megengedett az Ügyfél részére nem engedélyezett:
         – a LINAK szoftver egészének vagy részének bármilyen, biztonsági mentés készítésétől eltérő célból történő másolása; vagy
         – ellentétes irányú tervezéssel vagy máshogyan kinyerni a termék forráskódját a lincenccel biztosított végrehajtható kódból.

1.5.     Harmadik fél olyan szoftvere esetén, amely nem a LINAK szoftver beágyazott része, az Ügyfél jogait és kötelezettségeit e harmadik féltől származó szoftvert illetően az adott harmadik fél licencekre vonatkozó szerződési feltételei szabályozzák.

2. Dokumentáció, használat és szerkesztés

2.1.     Az Ügyfél kizárólag belsős célokra készíthet másolatot a vonatkozó dokumentációról és a szabványos képzési anyagokról.

2.2.     Írásbeli engedély nélkül azonban a LINAK vállalattól származó dokumentáció és szabványos képzési anyag nem szerkeszthető. Ez a kifejezetten az Ügyfél számára kifejlesztett dokumentációra is vonatkozik.

3.  Szellemi tulajdonjogok

3.1.     Az Ügyfél elismeri,hogy a LINAK szoftver szellemi tulajdonjoga, beleértve a szerzői jogot is a LINAK tulajdonában van (vagy harmadik féltől a LINAK részére licenc került kibocsátásra), és a jelen EULA semmilyen része nem tekinthető úgy, hogy a LINAK szoftver és a kapcsolódó szellemi tulajdonjogok tulajdonjoga az Ügyfél részére átruházásra kerülne. Az Ügyfél csak korlátozott licencre jogosult, hogy a jelen EULA szerződésben foglaltak szerint használhassa a szoftvert.

4. Hibák

4.1.     Az Ügyfél elismeri, hogy a szoftver általában véve nem mentes meghibásodásoktól vagy nem hibamentes, és egyetért azzal, hogy ezek a meghibásodások vagy hibák a LINAK szoftverben vagy más, az Ügyfél számára biztosított szoftverben nem tekintendők a jelen EULA szerződés megszegésének.

4.2.     A LINAK szavatolja, hogy a szoftver nem sérti harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogokat is. A 4.2 pontban megnevezett szavatosság feltétele, hogy a LINAK haladéktalanul tájékoztatást kap, ha ilyen jogsértésre vonatkozó követelés éri az Ügyfelet, valamint a LINAK vállalat számára biztosítani kell, hogy saját hatáskörében védekezhessen az ilyen követelések ellen és rendezhesse azokat; az Ügyfél pedig köteles minden, a LINAK részéről észszerű módon elvárható, az említett követelések rendezéséhez vagy elutasításához szükséges támogatást megadni.

4.3.     A LINAK korlátozza a szoftvert érintő kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, beleértve, de nem kizárólag a kereskedelmi megfelelőséget vagy az adott célnak való megfelelőséget illető szavatosságra.

4.4.     A LINAK saját hatáskörében dönthet úgy, hogy 1) kijavítja vagy kicseréli a szoftver hibás részét vagy azt a részét, amely harmadik felek jogait sérti, vagy 2) azonnali hatállyal visszavonja az Ügyfél jogát a szoftver használatára vonatkozóan. A LINAK semmilyen körülmények között nem köteles orvosolni a következőket:
   –  megváltoztatott, sérült vagy módosított szoftvert;
   –  nem az aktuális, vagy a sorozatban az aktuálist megelőző szoftvert;
   –   az Ügyfél gondatlansága okozta szoftverproblémákat, a hardver meghibásodását vagy más, a LINAK hatáskörén kívül eső okot;
   –  hibás adatokat;
   –  a más szoftverek vagy adatforrások számára nem megfelelő interfész okozta problémákat; vagy
   –   a LINAK által nem támogatott működési környezetbe telepített szoftvert.

4.5.     A harmadik féltől származó szoftver az adott állapotában, mindenféle szavatosság nélkül kerül biztosításra, bár előfordulhat, hogy a harmadik féltől származó szoftver eredeti gyártója, vagy e szoftverek harmadik fél beszállítói saját maguk biztosítanak szavatosságot.

5. A felelősség korlátozása

5.1.     A LINAK nem felelős az Ügyféllel szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetetten a jelen EULA szerződéssel, a LINAK szoftverrel vagy más szoftverrel, illetve azok használatával kapcsolatosan vagy máshogyan keletkezett, kivéve addig a mértékig, amelytől kezdve az alkalmazandó jog szerint törvénytelennek minősül a felelősség kizárása.

5.2.     A fentiek általánossága ellenére a LINAK kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetlen, különleges, járulékos vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely az adott szoftverrel, annak használatával kapcsolatos, vagy felszerelést vagy tulajdont illet, vagy haszon, üzlet, forgalom, cégérték, adat vagy várható megtakarítás elvesztésére vonatkozik.

5.3.     Abban az esetben, ha a jelen EULA szerződésben foglalt felelősség kizárása bármilyen okból érvénytelen lenne, és a LINAK vállalatnak felelőssége keletkezik olyan veszteségért vagy kárért, amely a törvény szerint korlátozható, akkor azt a felelősséget korlátozni kell az Ügyfél által fizetendő éves vagy egyszeri licencdíj mértékéig, de legfeljebb 500 euróig.

5.4.     A LINAK nem zárja ki a felelősségét személyi sérülés vagy halál esetén, akkor, ha azt a LINAK, annak munkavállalói, ügynökei vagy meghatalmazott képviselőinek gondatlansága eredményezi.

6.  Titoktartás

6.1.     Valamennyi információ, beleértve, de nem kizárólagosan az adatok, rajzok, specifikációk, dokumentáció, felsorolt szoftverek, tárgy- vagy forráskódok, árazás, amelyeket az Ügyfél a LINAK szoftverrel kapcsolatban megkaphatott (a szoftver alapjául szolgáló ötletek és elvek kivételével) tulajdonjog által védett és bizalmas.  Az Ügyfél ezennel beleegyezik, hogy ezeket az információkat kizárólag a jelen EULA előírásainak megfelelően használja, és sem a jelen EULA hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően közvetve vagy közvetlenül nem teszi közzé ezeket az információkat harmadik felek részére a LINAK előzetes írásos beleegyezés nélkül.

6.2.     A jog szerinti mértékben a fentiek nem gátolják meg az Ügyfelet abban, hogy olyan információkat tegyen közzé vagy használjon, amelyek jelenleg, vagy az Ügyfélnek fel nem róható okból később nyilvánosan elérhetők lesznek.

7.  Ellenőrzés

7.1     A LINAK fenntartja magának a jogot, hogy a saját költségén egy közösen megállapított időpontban, az Ügyfél normál munkaidejében ellenőrizze, hogy az Ügyfél hogyan telepíti és használja a LINAK szoftvert a jelen EULA szerződéssel összhangban.

7.2.     Az Ügyfél köteles észszerű mértékű ellenőrzéseket végrehajtani annak biztosítása érdekében, hogy ne sértse meg a jelen EULA által biztosított szoftverhasználati jogot.

8.  Megszűnés

8.1.     A jelen EULA szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el az EULA bármelyik feltételét illetően, és (ha a szerződésszegés orvosolható) nem orvosolja a szerződésszegést az arra vonatkozó értesítés beérkezésétől számított 30 napon belül.

8.2.     A jelen EULA súlyos megszegésének minősül, ha az Ügyfél bármilyen módon megszegi a jelen EULA szerződés feltételeit, vagy a LINAK szoftver, dokumentáció és/vagy szabványos képzési anyag Ügyfél általi használatára vonatkozó licencet illető vonatkozó feltételeket, amint az a fenti 1. és a 2. pontban szerepel.

8.3.     Az EULA megszűnésekor az Ügyfél köteles befejezni a LINAK szoftver használatát. Az Ügyfél köteles továbbá a LINAK utasításai szerint megsemmisíteni vagy visszaszolgáltatni a szoftver minden példányát.

9. Vita

9.1.     Bármilyen, a jelen EULA szerződésből vagy annak tartalmából fakadó vita, beleértve az EULA létezését, érvényességét és megszűnését illető vitákat, a dán jog hatálya alá tartozik, és a választottbíróság a Dán Választottbírósági Intézet által kerül meghatározásra a Dán Választottbírósági Intézet által elfogadott, és az adott eljárás kezdetekor érvényben lévő választottbírósági eljárásra vonatkozó szabályokkal összhangban.