Contact us here

Használati feltételek

A feltételek a LINAK weboldal , valamint a LINAK Anyagok és Védjegyek használatára vonatkozik.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a feltételeket. Amennyiben nem tudja elfogadni a feltételeket, úgy kérjük, hagyja el a weboldalat, és ne használja tovább Védjegyeinket és Anyagainkat.

LINAK weboldal
E weboldal tartalmához tartozó valamennyi szellemi tulajdonjog és bármilyen más jog, például név, logó, szöveg, termékleírások, fényképek, rajzok, modellek, audio- vagy videofájlok, előadások, diagramok, szoftverek, védjegyek és kereskedelmi nevek a LINAK vagy az ő tartalomszolgáltatóinak tulajdonában vannak attól függetlenül, hogy védi-e őket szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, szabadalom vagy más tulajdonjog vagy törvény.

A jelen weboldal vagy annak részeinek böngészése, az arról való letöltés és tartalmáról más digitális másolat készítése kizárólag az Ön üzletének belső használatára vagy az Ön személyes használatára engedélyezett.   A jelen weboldal tartalma semmiképpen nem értelmezhető úgy, hogy a LINAK vagy bármilyen harmadik személy, szabadalommal vagy védjeggyel védett engedélye vagy joga átruházásra kerülne.

A jelen weboldal vagy annak részei tartalmának jogosulatlan felhasználása, mint például másolat készítése, vagy az említettek nyilvánosság számára való elérhetővé tétele büntetést vagy kártérítési igényt vonhat maga után, beleértve, de nem kizárólag a védjegyek, szerzői jogok és közzétételi jogok megsértésével kapcsolatban.

A jelen weboldalon található információk általános információk, és nem az egyes személyek vagy szervezetek különleges körülményeire vonatkoznak.  A weboldalon szerepelhetnek más weboldalakra mutató külső linkek, amelyek felett a LINAK semmilyen ellenőrzést nem gyakorol, illetve nem vállal értük felelősséget.

A LINAK nem garantálja, hogy a weboldal használata vagy működtetése megszakítások vagy hibák nélkül történik. A LINAK nem vállal felelősséget a jelen weboldal használatából vagy a külső weboldalakra mutató linkekre való kattintásból fakadó problémákért. A LINAK nem tesz közzé kifejezett vagy vélt szavatosságokat vagy észrevételeket a jelen weboldal tartalmának pontosságát, teljességét vagy érthetőségét illetően. A LINAK semmi esetben sem vonható felelősségre bevétel- vagy adatvesztésért, közvetett, közvetlen, járulékos, következményes vagy bármilyen más kárért, követelésért vagy veszteségért, függetlenül attól, hogy ezek gondatlanság vagy más következményei-e. Az Ön felelőssége megállapítani, hogy a LINAK termékei megfelelők-e az adott felhasználáshoz.

A jelen jogi nyilatkozatnak nem célja korlátozni a LINAK felelősségét az alkalmazandó nemzeti törvényekben foglalt kötelező érvényű követelmények megszegéséért, továbbá nem zárja ki a felelősségét e törvények értelmében ki nem zárható esetekben.

LINAK Védjegyek és LINAK Anyagok
A LINAK® név mint védjegy és mint cégnév tulajdonosa a LINAK vállalat. A LINAK a tulajdonosa a nyíl formájú logónak – függetlenül attól, hogy önmagában vagy a LINAK szóval együtt áll –, továbbá más, ® vagy ™ jelzéssel megjelölt védjegyeknek. Kizárólag a LINAK termékekkel kapcsolatban használhatja a LINAK Védjegyeket és Anyagokat.

Nem megengedett a LINAK Védjegyek leíró módon való használata; annak összhangban kell lennie a védjegyről szóló törvénnyel, illetve az alábbi használati feltételekkel:

  • A LINAK® szóvédjegy mindig nagybetűvel írandó, és fel kell tüntetni mellette a bejegyzett védjegyhez/védjegyhez tartozó szimbólumot.
  • A LINAK logó színe kizárólag fekete/kék, fekete vagy negatív lehet. A logó háttere lehet fehér, vagy esetleg a LINAK kék vagy fekete színe.
  • Ön elfogadja, hogy a LINAK Védjegyek, vagy azokkal azonos, vagy azokhoz hasonló védjegyek felett nem szerez tulajdonosi jogokat, azokkal kapcsolatban nem jelent be vagy jegyez be védjegyet.

A megjelenített formában és az alábbi használati feltételek szerint használhatja a LINAK termékek rajzait és képeit, illetve a LINAK képeit:

  • Nem használhatja az Anyagokat olyan módon, amelyek csökkentenék, sértenék vagy más módon kárt okoznának a LINAK jó hírnevének, vagy az Anyagokhoz és a LINAK vállalathoz köthető cégértéknek.
  • Nem használhatja az Anyagokat igaztalan vagy félrevezető módon, vagy bármilyen olyan módon, ami megtévesztheti a végelhasználót.
  • Az Anyagokat mindig a LINAK által megadott módon kell bemutatni és használni.
  • Ön nem jogosult engedélyt adni másoknak az Anyagok használatára.

A LINAK fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, Ön a jelen Feltételeknek megfelelően használja-e az említetteket.

A jelen feltételek, és a Weboldalon szereplő többi Információ, illetve ezek bármilyen használata kizárólag a dán jog hatálya alá tartozik a jogválasztásra vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül. A Feltételekből fakadó vagy azokkal kapcsolatos bármilyen vitát a dán rendes bíróságok bírálják el.

Minden értékesítés a LINAK általános értékesítési és szállítási feltételeinek hatálya alá tartozik.

2019. júniusi változat